CONEIX EL TEU COTXE

LÍQUID DE FRENS, D'EMBRAGATGE I ANTICONGELANT

Líquid de fre

El líquid de fre és un fluid hidràulic compost a base d'alcohols o glicerines.

Aquest líquid té una alta temperatura d'ebullició, fet que el converteix en el líquid hidràulic idoni per a aquest circuit, a causa de les altes temperatures que s'hi assoleixen, concretament a l'entorn de les proximitats dels cilindres de fre.

Quan fem servir aquest líquid, hem de tenir cura de no tocar-lo i evitar vessaments, ja que produeix un efecte decapant sobre la pintura de la carrosseria.

El nivell en el dipòsit del líquid de fre ha d'estar comprès entre el mínim i el màxim.

El líquid de fre és higroscòpic, és a dir, té la capacitat d'absorbir la humitat continguda en l'aire. Això fa que amb el pas del temps el líquid contingui una quantitat d'aigua suficient per reduir perillosament el seu punt d'ebullició, de manera que es pot donar el cas que apareguin bombolles d'aire al circuit i es redueixi de forma alarmant l'efectivitat del sistema de frenada. Per evitar això és molt important respectar els intervals de substitució del líquid proposats pel fabricant, ja que l'ús i el pas del temps el degraden inexorablement. En cas de no disposar d'intervals de substitució proposats pel fabricant, és recomanable realitzar aquests canvis almenys cada dos anys.

Líquid anticongelant

L'anticongelant és un producte preparat a base d'etilenglicol i aigua.

Hi ha diferents varietats, segons la concentració d'etilenglicol. Les més freqüents són:

  • 10 % (interval de temperatura -4 ºC a 102 ºC)

  • 25 % (interval de temperatura -12,5 ºC a 103 ºC)

  • 50 % (interval de temperatura -37 ºC a 108 ºC)

El líquid és de diferents colors (verd, rosa, groc, etc.). Així, en cas de fuga, és més fàcil detectar-ne l'origen.

La refrigeració és una missió fonamental en el funcionament normal del motor, un error d'aquest sistema pot causar avaries greus i, fins i tot, deixar el motor inservible. Per evitar problemes amb el sistema de refrigeració del motor s'han de controlar tant els nivells com l'estat del líquid refrigerant.

El nivell del líquid refrigerant ha d'estar, amb el motor a temperatura ambient, entre els punts de referència màxim i mínim de l'ampolla d'expansió. Atenció! No obriu mai el tap de l'ampolla d'expansió amb el motor encara calent, ja que el líquid que es troba a alta temperatura i elevada pressió podria produir cremades greus.

El líquid refrigerant conté alcohols que en rebaixen el punt de congelació. Amb això es preveu que, en cas d'importants descensos de temperatura, el líquid es congeli, fet que produiria danys greus a diferents elements del motor.

Amb el pas del temps aquest líquid va perdent les seves propietats de refrigeració, prevenció de la congelació i les seves funcions com a inhibidor de la corrosió. Curiosament aquest líquid perd les seves propietats de manera més pronunciada amb el pas del temps que amb l'ús. Respectar els intervals de substitució establerts pel fabricant és una forma de garantir les millors condicions de funcionament del motor.